Rada školy

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školská rada byla v ZŠ Na Ostrově zřízena 31.10.2005. Počet členů školské rady byl zřizovatelem stanoven na 6 osob. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Školská rada zasedá nejméně 2x ročně.

 

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhu školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, na středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje změny
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Poslední volba členů školské rady za pedagogické pracovníky proběhla na volebním shromáždění 19.11.2014 a volba zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady ZŠ Na Ostrově se uskutečnila 27.11.2014.

Složení školské rady:
Předseda: Mgr. Jana Šimková (volena za pedagogické pracovníky)
Zapisovatelka: Mgr. Simona Soukalová (volena za pedagogické pracovníky)
Monika Brychová (volena za rodiče)
Ludmila Rindová (volena za rodiče)
Ivana Vejvodová (jmenována zřizovatelem)
Mgr. Michaeal Brusnická (jmenována zřizovatelem)

Na školskou radu ZŠ Na Ostrově se můžete obracet prostřednictvím elektronické pošty: