Úvodní změny v organizaci provozu školy od 1. září 2020

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 28.8.2020


Vážení rodiče, v souvislosti se začátkem nového školního roku a s aktuální situací vzhledem ke Covidu-19 jsme nuceni změnit organizaci školního roku a provoz školy.

a) Organizace průběhu prvního školního dne zůstává nezměněna (s výjimkou žáků 1. tříd). Tj. 1. září se žáci shromáždí před hlavním vchodem do budovy školy, kde si je převezmou třídní učitelé v 7.35 hodin a odvedou do tříd.

b) Změny od 2. září:
- Do školní budovy budou žáci vstupovat vchodem ve školním dvoře již od 7.30 (začátek vyučování zůstává od 7.55 hodin).
- Každý žák bude mít s sebou ve školním batohu 1 roušku (v sáčku) a malý ručník na utření rukou (v sáčku).
- Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších cizích osob uvnitř budovy bude výrazně omezen. Vyčleněnou zónou pro všechny cizí příchozí osoby (včetně rodičů) je vestibul za hlavními dveřmi. Po zazvonění na kancelář školy budou příchozí osoby do tohoto prostoru vpuštěny a vyčkají zde.
- Vzhledem k naší povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění budou před vstupem do školy ve školním dvoře žákům měřit teplotu pověření pracovníci školy (bezkontaktní teploměr). Výuky se budou moci účastnit pouze žáci nevykazující příznaky infekčního onemocnění.
V případě, že žák bude vykazovat známky akutního infekčního onemocnění, zajistíme jeho izolaci od ostatních dětí za dozoru zaměstnance školy a zákonný zástupce bude neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte. Za jeho doprovodu žák opustí v co nejkratším možném čase budovu školy.
- Informace o prospěchu, absenci a výchovných opatřeních vám budou předávány pouze elektronicky přes školní informační systém Edookit, tj. žáci nebudou používat papírové žákovské knížky.

Další podrobné informace k organizaci školního roku v jednotlivých třídách Vám budou sděleny třídními učiteli nebo vedením školy prostřednictvím Edookitu a na třídních schůzkách 10. 9.

Při zhoršení epidemiologické situace bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná další mimořádná opatření vyhlášená pro naše území.

Věříme, že chápete naši snahu i povinnost chránit zdraví Vašich dětí.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.