Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově


Projekt "Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově" byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.)

Popisovaný projekt se stal nedílnou součástí změn, které, v souvislosti s tvorbou a nástupem školního vzdělávacího programu, probíhaly v základní škole Na Ostrově 5 let (učitelská knihovna, řešení datových sítí, moderní didaktická a audovizuální technika, kvalitní tištěné i elektronické učební texty, důraz na koncepční a intenzivní profesní růst pedagogů v rámci celoživotního vzdělávání...).

Projektový záměr se skládal ze tří částí, tří důležitých úkolů z pohledu naplňování cílů a myšlenek školního vzdělávacího programu "Ostrov porozumění".

1. Zřízení žákovské studovny

  

Žákovská studovna je koncipována jako alternativní výukový prostor, ve kterém se žáci mohou věnovat samostudiu, práci na vlastních projektech, rozvíjení svých zájmů a příprafě na vyučování či nejrůznější soutěže, mohou spolupracovat v pracovních týmech (projektové vyučování, kooperativní učení).

Je však dostatečně dimenzován (volná variabilní žákovský nábytek...), aby v něm třída do počtu 30 žáků společně se svým učitelem mohla rozvíjet alternativní učební postupy. To vše v rámci povinných a volitelných předmětů, nepovinných předmětů, zájmových útvarů či další mimoškolní činnosti. Pro některé vzdělávací aktivity se, díky svému vybavení, stane hlavním působištěm - jednací místnost redakční rady žákovského časopisu IQčko a Rady žáků, pracovní prostor pro webmastery školního webu z řad žáků...

Soubor tištěných materiálů žákovské knihovny obsahuje dětskou odbornou, encyklopedickou a slovníkovou literaturu pro různé věkové skupiny žáků, učebnice a učební texty z jiných nakladatelství, než těch používaných k výuce v ZŠ Na Ostrově, v omezené míře beletrii v rozsahu povinné četby, cizojazyčnou dětskou literaturu, kvalitní časopisy odpovídající věkovému složení čtenářů (Sluníčko, Mateřídouška, ABC, Počíitač pro každého, Computer...)... Součástí informačních zdrojů žákovské knihovny jsou i elektronické publikace, dokumenty a vzdělávací pořady. Informačních zdrojů žákovské knihovny budou moci využít i rodiče (knihovny rodiny - populární literatura z oblasti pedagogiky a psychologie, biologie dítěte, materiály z oblasti nápravy specifických poruch učení a chování, prevence patologických jevů, zdravého živostního stylu...).

Součástí žákovské studovny je přístupná informační a audiovizuální technika: 7 PC zapojených do školní počítačové sítě pro přístup ke sdílenýcm elektronickým informačním zdrojům, s možností rychlého přístupu k internetu, umožňující současně i "hardwarově komfortní střih video a audio souborů. Jedna z těchto stanic ovládá datový projektor a interativní tabuli služící jednak k podpoře výuky, jednak pro přípravu a nácvik prezentací žáků jako výstupů projektového vyučování či jiné vzdělávací aktivity.

V žákovské studovně je k dispozici 8 digitálních fotoaparátů a 6 digitálních videokamer pro podporu výše uvedených aktivit (především skupinovou práci žáků, projektové vyučování, jako technické prostředky pro získávání materiálů pro školní web, školní kroniku, žákovský časopis).

2. Vybudování digitální jazykové učebny

  

V rámci projektu byla vybavena digitální jazyková laboratoř umožňující řízenou práci s žáky a skupinami žáků s využitím analogových a digitálních nahrávek na několika typech médií. Zařízení umožňuje cyklické vracení slova, fráze, věty, mělo by umožnit zpomalit tok řeči rodilého mluvčího, mělo by vyučujícímu umožnit vytváření vlastních nahrávek a jejich zapojení do pedagogické činnosti. Jazyková učebna je dále vybavena multimediálůní sestavou (interaktivní tabule, datapojektor a PC s připojením ke školní síti a internetu (možnosti, které poskytuje uplatněí internetu při výuce cizícho jazyka, není nutné rozvádět). Žákovský nábytek učebny je sestaven do tvaru písmene U. Tato sestava umožňuje přirozené komunikační prostředí vhodné pro jazykovou výuku.

3. Modenizace hardwarové infrastruktury školy (serverové řešení)


ZŠ Na Ostrově vždy byla školou, která v rámci svých ekonomických a provozních možností vždy usilovala o implementaci moderních informačních a komunikačních technologií do vyučovacího procesu. V roce 1993 byl spuštěn první databázový systém evidence (žáci, pracovnící, majetek, knihovny...), v roce 1994 byla zprovozněna první počítačvá učebna školy, v roce 1995 b yl žákm školy zpřístupněn internet a spuštěn první server...

V současnosti čítá školní síť na 60 pracvoních stanic a notebooků ve dvou počítačových učebnách, každém kabinetě a většině učeben školy. Počítačová síť školy (a tedy i možnost operativní práce s internetem) byla dotažena do každé učebny a výkového prostoru. Značné úsilí, "nervy" a finanční prostředky byly investovány do rozvoje informační gramotnosti pedagogického sboru.

V rámci projektu se podařilo přesměrovat stávající kabeláž na určené místo na chodbě školy, pořídit dostatečné dimenzovaný rack (skříň), zakoupit výkonný síťový server a další potřebné vybavení - zálohovací systém, software.