Čeština

Autor: Administrator, zveřejněno: 3.9.2016


Přehled zpracovaných e-learningových kurzů a testů v rámci projektu OP VK Ostrov porozumění, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3767

 

Čeština 1. ročník

0101_Vyvození písmene A,a
0102_Vyvození písmene O,o
0103_Vyvození písmene E,e
0104_Vyvození písmene U,u
0105_Vyvození písmeneI,i,Y,y
0106 Slabiky, slova a věty s písmenem M, m
0107_Slabiky, slova a věty s písmenem L, l
0108_Slabiky, slova a věty s písmenem S,s
0109_Slabiky, slova a věty s písmenem P, p
0110_Opakování písmen M, L, S, P, A, E, I, O, U
0111_Slabiky, slova a věty s písmenem T,t
0112_Slabiky, slova a věty s písmenem J,j
0113_Opakování písmen M, L, S, P, A, E, I, O, U, T, J
0114_Procvičování slabik
0115_Nácvik čtení slov
0116_Písmeno N, čtení zavřené slabiky
0117_ Písmeno D, čtení slov a vět
0118_Rozlišování b - d 1
0119_Rozlišování b - d 2
0120_Rozlišování b - d - p
0201_Dvojhlásky Au, Ou
0202_Písmeno K, čtení zavřené slabiky
0203_Písmeno V, hádanky
0204_Vlastní jména osob
0205_Skládání slov 1.
0206_Skládání slov 2.

0207_Skládání slov do vět 1.

0208_Skládání slov do vět 2.

0209_Skládání slov do vět 3.

0210_Čtení slov se shlukem souhlásek

0211_Čtení slov se slabikami di,ti,ni

0212_Čtení slov se slabikami dy,ty,ny

0213_Čtení slov se shlukem souhlásek

0214_Čtení slov se slabikami dě,tě,ně

0215_Čtení slov se slabikami bě,pě,vě,mě
0216_Čtení slov s ď, ť, ň
0217_Písmeno C,Č

0218_Písmeno H,Ch

0219_Písmeno ž,Ž

0220_Písmeno G,F

 

Čeština 2. ročník

0301_Měkké souhlásky
0302_Měkké souhlásky
0303_Měkké souhlásky 
0304_Tvrdé souhlásky 
0305_Tvrdé souhlásky
0306_Tvrdé souhlásky
0307_Měkké a tvrdé  souhlásky 
0308_Měkké a tvrdé  souhlásky 
0309_Dvojhlásky 
0310_Dvojhlásky 
0311_Slabikotvorné r,l
0312_Psaní ú,ů
0313_Psaní u,ú,ů
0314_Slabiky dě, tě, ně
0315_Slabiky dě,tě,ně
0316_Slabiky bě, pě, vě, mě
0317_Slabiky bě, pě, vě, mě
0318_Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
0319_Abeceda 
0320_Abeceda 
0401_Abeceda

0402_Párové souhlásky

0403_Párové souhlásky 

0404_Párové souhlásky

0405_Párové souhlásky

0406_Párové souhlásky

0407_Druhy vět

0408_Druhy vět

0409_Druhy vět

0410_Druhy vět

0411_Slovní druhy

0412_Slovní druhy

0413_Slovní druhy

0414_Slovní druhy

0415_Slovní druhy

0416_Slovní druhy

0417_Slovní druhy

0418_Podstatná jména vlastní a obecná

0419_Věta, slovo a slovní význam

0420_Věta, slovo a slovní význam

 

Čeština 3. ročník

0501_Tvrdé souhlásky
0502_Měkké souhlásky
0503_Měkké a tvrdé slabiky
0504_Měkké a tvrdé slabiky
0505_Abeceda
0506_Psaní ú, ů
0507_Párové souhlásky
0508_Párové souhlásky
0509_Stavba slova, slova příbuzná
0510_Druhy vět
0511_Synonyma, antonyma, slova vícevýznamová
0512_Vyjmenovaná  slova po b
0513_Vyjmenovaná slova po l
0514_Vyjmenovaná slova po m
0515_Vyjmenovaná slova po p
0516_Vyjmenovaná slova po s 
0517_Vyjmenovaná slova po v 
0518_Vyjmenovaná slova po v 
0519_Vyjmenovaná slova po z  
0520_Vyjmenovaná slova
0601_Vyjmenovaná slova 
0602_Věta jednoduchá a souvětí 
0603_Souvětí 
0604_Slovní druhy
0605_Slovní druhy
0606_Podstatná jména

0607_Podstatná jména vlastní

0608_Přídavná jména

0609_Zájmena

0610_Číslovky

0611_Slovesa

0612_Příslovce

0613_Předložky

0614_Spojky

0615_Částice, citoslovce

0616_Podstatná jména - rod, číslo, pád

0617_Podstatná jména - rod, číslo, pád 
0618_Slovesa - osoba, číslo, čas
0619_Slovesa - osoba, číslo, čas

0620_Základní skladební dvojice

 

Čeština 4. ročník

0701_Podstatná jména
0702_Mluvnické kategorie podstatných jmen
0703_Vzory podstatných jmen
0704_Přehled vzorů podstatných jmen
0705_Skloňování podstatných jmen
0706_Pravopis podstatných jmen
0707_Pravopis podstatných jmen rodu středního
0708_Pravopis podstatných jmen rodu ženského
0709_Pravopis podstatných jmen rodu mužského
0710_Shoda přísudku s holým podmětem
0711_Shoda přísudku s holým podmětem
0712_Základní skladební dvojice
0713_Věta jednoduchá a souvětí
0714_Vyjmenovaná slova B, L, M
0715_Vyjmenovaná slova B, L, M
0716_Vyjmenovaná slova P
0717_Vyjmenovaná slova S
0718_Vyjmenovaná slova V
0719_Vyjmenovaná slova Z
0720_Vyjmenovaná slova
0801_Slovní druhy
0802_Slovní druhy
0803_Určování slovních druhů
0804_Určování slovních druhů
0805_Určování slovních druhů
0806_Druhy vět
0807_Větné vzorce
0808_Význam slov
0809_Slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená
0810_Stavba slov
0811_Stavba slova
0812_Podstatná jména vlastní
0813_Psaní velkých písmen
0814_Slovesa
0815_Časování sloves
0816_Shrnutí učiva 4. ročníku
0817_Opakování učiva
0818_Procvičování učiva
0819_Procvičování učiva

0820_Procvičování učiva

 

Čeština 5. ročník

0901_Vyjmenovaná slova - B, L, M
0902_Vyjmenovaná slova - P, S, V, Z
0903_Slovní druhy
0904_Skloňování podstatných jmen rodu mužského
0905_Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského
0906_Slovotvorba
0907_Nauka o stavbě a tvoření slov, pravopis předpon ve slovech
0908_Nauka o stavbě a tvoření slov, pravopis přípon ve slovech
0909_Pravopis znělých a neznělých souhlásek ve slovech
0910_Mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas
0911_Časování sloves v čase přítomném, budoucím a minulém, slovesný způsob
0912_Slovesný způsob rozkazovací
0913_Slovesný způsob podmiňovací 
0914_Stavba věty, věta jednoduchá a souvětí
0915_Stavba věty - podmět a přísudek
0916_Shoda přísudku s podmětem - pravidla
0917_Shoda přísudku s podmětem - několikanásobný podmět
0918_Skupiny bě/bje, vě/vje, pě
0919_Skupiny  -mě-/-mně-
0920_Přímá řeč, věta uvozovací
1001_Psaní předpon s-, z- a vz-
1002_Druhy přídavných jmen
1003_Přídavná jména měkká
1004_Přídavná jména tvrdá I.
1005_Přídavná jména tvrdá II.
1006_Přídavná jména přivlastňovací I.
1007_Přídavná jména přivlastňovací II.
1008_Přísudek slovesný a jmenný se sponou I.
1009_Přísudek slovesný a jmenný se sponou II.
1010_Podmět nevyjádřený
1011_Podmět několikanásobný
1012_Shoda přísudku s podmětem; přísudkové sloveso v minulém čase
1013_Shoda přísudku s podmětem - shrnutí učiva 5. třídy
1014_Podstatná jména pomnožná, homonyma
1015_Druhy číslovek
1016_Skloňování číslovek
1017_Pravopis předložek s a z
1018_Druhy zájmen
1019_Skloňování zájmen

1020_Souvětí, spojovací výrazy

 

Čeština 6. ročník

1101_Vyjmenovaná slova po b
1102_Vyjmenovaná slova po b
1103_Vyjmenovaná slova po l
1104_Vyjmenovaná slova po l
1105_Vyjmenovaná slova po m
1106_Vyjmenovaná slova po m
1107_Vyjmenovaná slova po p
1108_Vyjmenovaná slova po p
1109_Vyjmenovaná slova po s
1110_Vyjmenovaná slova po s
1111_Vyjmenovaná slova po v
1112_Vyjmenovaná slova po v
1113_Vyjmenovaná slova po z
1114_Vyjmenovaná slova po z
1115_Souhrnná cvičení z vyjmenovaných slov
1116_Souhrnná cvičení z vyjmenovaných slov
1117_Souhrnná cvičení z vyjmenovaných slov
1118_Souhrnná cvičení z vyjmenovaných slov
1119_Souhrnná cvičení z vyjmenovaných slov
1120_Souhrnná cvičení z vyjmenovaných slov
1201_Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

1202_Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

1203_Podstatná jména konkrétní, abstraktní
1204_Přídavná jména - druhy, vzory, pravopis
1205_Procvičování pravopisu přídavných jmen I.
1206_Procvičování pravopisu přídavných jmen II.
1207_Procvičování pravopisu přídavných jmen III.
1208_Zájmena - druhy
1209_Zájmena - skloňování zájmen ten a náš
1210_Druhy číslovek
1211_Základní větné členy - podmět
1212_Základní větné členy - přísudek
1213_Přívlastek shodný a neshodný
1214_Předmět
1215_Příslovečné určení
1216_Příslovečné určení - procvičování
1217_Větné členy - opakování I.
1218_Větné členy - opakování II.
1219_Větné členy - opakování III.

1220_Větné členy - opakování IV.

 

Čeština 7. ročník

1301_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod střední
1302_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod střední
1303_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod ženský
1304_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod ženský
1305_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod mužský
1306_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod mužský
1307_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod mužský
1308_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod mužský
1309_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod mužský
1310_Souhrnné procvičování pravopisu koncovek podstatných jmen
1311_Souhrnné procvičováná pravopisu koncovek podstatných jmen II
1312_Pravopis koncovek podstatných jmen: rod mužský
1313_Pravopis koncovek přídavných jmen: tvrdá
1314_Pravopis koncovek přídavných jmen: tvrdá
1315_Pravopis koncovek přídavných jmen: měkká
1316_Pravopis koncovek přídavných jmen: měkká
1317_Pravopis koncovek přídavných jmen: přivlastňovací
1318_Pravopis koncovek přídavných jmen: přivlastňovací
1319_Souhrnné procvičování pravopisu koncovek přídavných jmen
1320_Souhrnné procvičování pravopisu koncovek podstatných a přídavných jmen
1401_Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent
1402_Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent I
1403_Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent II
1404_Základní větné členy
1405_Rozvíjející větné členy I
1406_Rozvíjející větné členy II
1407_Rozvíjející větné členy III
1408_Rozvíjející větné členy IV
1409_Rozvíjející větné členy V
1410_Rozvíjející větné členy VI
1411_Souvětí
1412_Druhy vět vedlejších I
1413_Druhy vět vedlejších II
1414_Druhy vět vedlejších III
1415_Druhy vět vedlejších IV
1416_Druhy vět vedlejších V
1417_Druhy vět vedlejších VI
1418_Shoda přísudku s podmětem
1419_Slovesný rod

1420_Obohacování slovní zásoby

 

Čeština 8. ročník

1501_Pravopis souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě
1502_Procvičování pravopisu souhláskových skupin bě/bje, vě/vje, pě
1503_Pravopis ve tvarech zájmena já
1504_Pravopis skupin mě/mně
1505_Procvičování pravopisu skupin mě, mně
1506_Souhrnné opakování pravopisu skupin bě/bje, vě/vjě, pě, mě/mně
1507_Pravopis přípon -ský/-ští, -cký/-čtí, -čký/-čcí, -zký/-zcí, -stvo/-ctvo
1508_Procvičování pravopisu přípon -ský/-ští, -cký/-čtí, -čký/-čcí, -zký/-zcí, -stvo/-ctvo
1509_Souhrnné opakování pravopisu přípon
1510_Pravopis zdvojených souhlásek -n-/-nn-
1511_Procvičování pravopisu zdvojených souhlásek -n-/-nn-
1512_Pravopis zdvojených souhlásek u předpon + kořen slova
1513_Procvičování pravopisu zdvojených souhlásek
1514_Souhrnné opakování pravopisu zdvojených souhlásek
1515_Pravopis předpon s-, z-, vz-
1516_Procvičování pravopisu předpon s-, z-, vz-
1517_Pravopis předložek s/se, z/ze
1518_Procvičování pravopisu předložek s/se, z/ze
1519_Souhrnné opakování pravopisu předpon a předložek
1520_Celkové souhrnné opakování pravopisu v 8. ročníku

1601_Slovesný vid

1602_Procvičení slovesného vidu
1603_Mluvnické kategorie sloves
1604_Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami
1605_Procvičování významových poměrů mezi hlavními větami I.
1606_Procvičování významových poměrů mezi hlavními větami II.

1607_Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami

1608_Procvičování významových poměrů mezi větnými členy a vedlejšími větami

1609_Složité souvětí

1610_Procvičení složitého souvětí

1611_Obohacování slovní zásoby

1612_Pravopis přejatých slov

1613_Výslovnost a skloňování přejatých slov

1614_Procvičování přejatých slov I.

1615_Procvičování přejatých slov II.

1616_Spojovací výrazy v souvětí

1617_Procvičování spojovacích výrazů v souvětí

1618_Jazykové rozbory I.

1619_Jazykové rozbory II.

1620_Souhrnné opakování ze skladby i tvarosloví

 

Čeština 9. ročník

1701_Psaní ů/ú
1702_Shoda přísudku s podmětem 
1703_Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
1704_Základní větné členy
1705_Větné členy - předmět
1706_Větné členy - příslovečné určení
1707_Větné členy - přívlastek
1708_Větné členy - doplněk
1709_Větné členy - souhrnné opakování I.
1710_Větné členy - souhrnné opakování II.
1711_Věty jednočlenné a dvojčlenné
1712_Souvětí souřadné a podřadné
1713_Souvětí souřadné a podřadné - test I.
1714_Souvětí souřadné a podřadné - test II.
1715_Významové poměry mezi souřadně spojenými větami 
1716_Významové poměry mezi souřadně spojenými větami
1717_Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
1718_Druhy vedlejších vět
1719_Mluvnické kategorie podstatných jmen
1720_Mluvnické kategorie přídavných jmen
1801_Druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti
1802_Psaní velkých písmen v jednoslovných názvech
1803_Procvičení psaní velkých písmen v jednoslovných názvech
1804_Psaní velkých písmen ve víceslovných názvech I. část
1805_Psaní velkých písmen ve víceslovných názvech II. část
1806_Psaní velkých písmen ve víceslovných názvech III. část
1807_Psaní velkých písmen ve víceslovných názvech IV. část
1808_Procvičení psaní velkých písmen ve víceslovných názvech I.
1809_Procvičení psaní velkých písmen ve víceslovných názvech II.
1810_Rozlišení podmětu a předmětu - procvičení
1811_Všestranný jazykový rozbor I.
1812_Všestranný jazykový rozbor II.
1813_Všestranný jazykový rozbor III.
1814_Všestranný jazykový rozbor IV.
1815_Všestranný jazykový rozbor V.
1816_Všestranný jazykový rozbor VI.
1817_Všestranný jazykový rozbor VII.
1818_Všestranný jazykový rozbor VIII.
1819_Všestranný jazykový rozbor IX.

1820_Všestranný jazykový rozbor X.