Střípky ze školních kronik

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


1885 – 1939

V roce 1887 se škola účastnila svými pracemi První krajinské hospodářsko – průmyslové výstavy.

V roce 1897 postihla Jaroměř velká povodeň, značné škody způsobila i škole. Byly zatopeny dolní místnosti, zvednuta podlaha v šatně a tělocvičně, na školní zahradě byl odplaven plot a úl se včelami.

V roce 1891 byly zaslány do Prahy na Jubilejní výstavu práce žáků ze slohu, počtů, rýsování, ručních prací atd.. Samotnou výstavu navštívilo 61 žáků pod dozorem učitele Antonína Nohy. Během pobytu v Praze se zúčastnili též uvítání císaře Františka Josefa I. ve městě.

V roce 1897 se začalo s vařením polévek pro žactvo. Kuchyně byla zřízena v šatně u tělocvičny

V roce 1901 byla v budově školy uspořádána ovocnářská výstava. Po jejím ukončení bylo ovoce rozdáno chudé mládeži.

V roce 1902 za podpory vzácného příznivce školy, místního školního dozorce Judr. Karla Baštaře, uvolnil výbor městské spořitelny 7500,- korun na pořízení potrubí vedoucího z nádržky u sv. Anny do školy. Do té doby přinášel školník vodu v nádobách.

Za I. světové války (1914 – 1918) bylo v budově školy ubytováno vojsko maďarské národnosti.

4. 7. 1929 byl hradecký kraj postižen větrnou smrští, která nadělala spoustu škod. Z budovy chlapecké školy byla odnesena plechová střecha. V parku bylo polámáno mnoho krásných stromů. Pohroma trvala přes hodinu.

K desátému výročí vzniku ČSR byl v parku proti chlapecké škole odhalen bronzový pomník prvního prezidenta ČSR Tomáše G. Masaryka za účasti legionářů, vojska, hudby, pěveckého spolku Jaromír, školních dítek a množství občanstva. Bronzová socha v nadživotní velikosti byla dílem sochaře Otakara Španiela.

Na škole byly pořádány oslavy při příležitosti různých významných výročí (narozeniny pana prezidenta Masaryka, vznik ČSR, vznik Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, rumunský národní svátek), z domácích dějin bylo vzpomenuto např. Jana Žižky z Trocnova, J. A. Komenského, Mistra Jana Husa.

Od 1. 9. 1930 byla zřízena při chlapecké škole pomocná třída. V roce 1933 bylo povoleno otevření druhé třídy a v roce 1940 se pomocná škola osamostatnila.

V roce 1930 dostal učitelský sbor darem od pana J. Veverky, zdejšího pekaře, starší loutkové jeviště. Učitelé jej společným úsilím opravili. Žáci pátých tříd při ručních pracích vyřezali některé scházející dekorace. Zakoupily se loutky. Vzniklo tak školní loutkové divadlo, které účinkovalo při různých oslavách.

K povinným předmětům na škole patřilo náboženství.

V říjnu 1937 byl do několika tříd zaveden školní rozhlas, dar města Jaroměře.

1940 – 1945

Od 15. 10. 1940 byla v přízemí školní budovy ubytována říšská branná moc. Dvě třídy byly umístěny ve staré škole u kostela.

23. 11. 1940 bylo nařízeno okresním školským výborem, aby se ušetřilo papíru, používat v 1. a 2. postupném ročníku břidlicové tabulky.

V únoru 1941 byla celá školní budova pronajata říšské branné moci. Všechno žactvo obecné a měšťanské školy chlapecké bylo přemístěno do budovy dívčí školy.

Počátkem druhého pololetí školního roku 1941/42 bylo zavedeno vyučování německého jazyka i v prvním a druhém ročníku. Německý jazyk se zde učil bez čtení a psaní, formou rodičovských pohovorů s dětmi

17. 10. 1942 přesídlily obě školy, chlapecká i dívčí, do budovy reálného gymnázia. Budova dívčí školy byla uvolněna pro německé dívky z říše

Ve školním roce 1942/1943 se žáci zapojili do soutěže o spoření s uhlím pod názvem “V létě ušetřená lopatka uhlí v zimě dvojnásob hřeje.

Žáci od 10 do 18 let se shromažďovali jedenkrát týdně po půl osmé večer na hřišti sportovního klubu v Jaroměři ke společným cvičením a k ideové výchově.

28. 5. 1943 byla zavedena na všech školách nová šestistupňová klasifikační stupnice Měla těchto šest stupňů: sehr gut – velmi dobrý, gut -dobrý, befriedigend – uspokojivý, austeichend – dostatečný, mangelhaft – sotva dostatečný, ungemügend – nedostatečný. Snaha žáků ani úprava prací se při hodnocení nebraly v úvahu.

po roce 1945

Ve školním roce 1945/46 bylo zavedeno povinné vyučování ruského jazyka.

Z oslav bylo připomínáno výročí ruské revoluce, 17. listopad 1939, narozeniny T.G.M. a E. Beneše, vznik ČSR atd.

V roce 1948 došlo ke sloučení chlapeckých a dívčích škol.

Ve školním roce 1953/52 byla zrušena povinná výuka náboženství

V roce 1971 byla zahájena generální oprava budovy školy. Oprava školní budovy trvala déle než deset let. Byl vyměněn strop v zasedací síni. Akademický malíř Jiří Škopek zde zrestauroval nástěnné malby. Do zasedací síně byl dále zakoupen křišťálový lustr a divadelní křesla. Byla opravena celá střecha původní břidlicovou krytinou a fasáda školy. Byla vyměněna všechna okna a dveře, včetně vstupních dveří. Rovněž byla vyměněna dlažba na chodbách a elektroinstalace. Ve třídách bylo položeno na podlahy linoleum. Suterén školy byl upraven na šatny. Byla vyměněna venkovní kanalizace a vydlážděn dvůr školy. Náklady na generální opravu školy činily v letech 1971 – 1984 celkem 7 037 000,- Kč.

Při výměně chodbové dlažby v r. 1979 byla na druhém poschodí nalezena skleněná láhev se zabroušeným hrdlem a řádně zavoskovanou zátkou, jež sem byla uložena při slavnostním otevření budovy 6. 9. 1885. V ní byla nalezena pamětní listina s názvem „Dějiny nového obecního domu na Ostrově v královském věnném městě Jaroměři uvedeny v tomto pamětním spise k věčné upomínce na obětavost občanskou všem budoucím potomkům a časům. Listina byla opatřena městskou pečetí uzavřenou v dřevěném pouzdře. Dále se zde nacházel plakát a pozvánky k otevření nové budovy, slavnostní kantáta, noviny Ratibor -ročník II., č. 36 z 5. 9. 1885, Pokrok – č. 242, ze dne 3. 9. 1885 a č. 244 ze dne 5. 9. 1885, Politik – č. 242, ze dne 3. 9. 1885 a Národní listy – ročník XXV. ze dne 4. 9. 1885. Nalezené dokumenty byly ofotografovány, doplněny dokumenty ze současné doby a vše bylo uloženo na původní místo.

V dubnu 1981 postihla Jaroměř a okolí povodeň. Labe se vylilo do parku, zatopilo sklepy knihovny, divadla i okolních domů na náměstí Dukelských hrdinů. Sídliště bylo zaplaveno, do některých sklepů se dostala voda. Naše škola zůstala ušetřena, pouze trochu spodní vody se dostalo do kotelny

V noci z 9. na 10. března 2000 postihla Jaroměř opět povodeň. Tentokrát svou mohutností předstihla stoletou vodu. Suterén školy byl zaplaven. V tělocvičně voda dosahovala výšky 1,4 m. Po opadnutí vody zůstaly ve všech zatopených prostorách vrstvy bahna. Škoda na budově byla odhadnuta na 3 070 000,- Kč. Celý suterén byl až do konce školního roku vyřazen z provozu. Žáci se přezouvali ve vestibulu a oblečení si nosili s sebou do tříd. V březnu až květnu byly odstraněny v celém suterénu podlahy, omítky i obložení stěn a prostory byly intenzívně vysoušeny.