Preventista patologických jevů

Informace preventisty sociálně patologických jevů Mgr. Davida Horkého

Cílem primární prevence je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům v souladu se strategií prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

Předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 • záškoláctví
 • šikana, násilí
 • divácké násilí
 • kriminalita, delikvence, vandalismus
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • rasismus, xenofobie
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „UNL“)
 • onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou
 • kyberprostor
 • poruchy příjmu potravy
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování výchovy mládeže,
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

V letošním roce bude v oblasti prevence kladen důraz na:

- respekt k autoritám (učitel, policie, rodič ….)
- agresivní chování
- aktivní spolupráci s organizacemi podporujícími prevenci
- provádění monitoringu
- realizaci společných projektů napříč třídami
- řešení problémů spojených s kyberprostorem (nehmotný svět vytvořený vzájemným propojením počítačových, informačních a komunikačních systémů. Globální doména podléhající neustálým změnám. Prostředí umožňující vytvářet, uchovávat, využívat a vzájemně si vyměňovat informace)
Více informací a zajímavá videa z produkce Policie ČR (ale i další ze zahraničí) najdete na těchto webových stránkách:

Slepá Láska – Nahé Fotky, autor: Vojta

Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality, autor: DitchtheLabelORG

Amanda Todd - Můj příběh - My story: Struggling, bullying, suicide, self harm(české titulky), autor: animace4

Sexting at school, autor: Children of the Digital Age - An Internet Safety Guide for Parents and Children

Say No! (Czech) - A campaign against online sexual coercion and extortion of children, autor: EUROPOLtube

Amazing mind reader reveals his 'gift', autor: Duval Guillaume

Výzkum Centra PRVoK PdF, Univerzita Palackého v Olomouci (www.e-bezpeci.cz), na téma „Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru“

Bude kladen důraz na informovanost žáků v hodinách informatiky, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, prvouky, přírodovědy, chemie, výtvarné a tělesné výchovy a dále na nabídky volnočasových aktivit podle možností školy.

Cílem je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek.