Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd do ZŠ Na Ostrově
proběhne

v pracovních dnech od 6. až 16. dubna 2021
(distanční forma zápisu)

 

 

Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. tříd distančním způsobem

Na naší škole bude mít dvě části. Kromě části povinné jsme pro vás připravili také dobrovolnou neformální část.
Víme totiž, jak je tento den pro každého předškoláka a jeho rodiče důležitý, a proto chceme společně s Vámi připravit pro každého budoucího prvňáčka nezapomenutelný den.  A právě o to se snažíme přidáním dobrovolné neformální části zápisu. Věříme, že se do ní i se svým dítětem s chutí zapojíte a alespoň trochu si spolu „Ostrovácké zapisování“ užijete. Přejeme Vám i Vašim potomkům příjemný zážitek ze zápisu.

 

 

I. Povinná část (dle § 36 odst. 4 školského zákona)

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se týká:
- dětí, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021;
- dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 

Je na vás, jako na zodpovědných zákonných zástupcích, nejprve zvážit, zda je vaše dítě zralé k plnění povinné školní docházky.

Pokud ANO – vyplníte formulář Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Pokud NE – vyplníte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Pro správné vyplnění všech údajů potřebujete rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Formulář vyplňuje a podepisuje jen jeden zákonný zástupce.
 

Postup vyplnění formuláře:

1. Vytiskněte příslušnou žádost v příloze této webové stránky.

2. Žádost vyplňte (včetně vlastnoručního podpisu).

3. Doručte jedním z následujících možných způsobů:
a) do datové schránky školy (tnamm2f);
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zsostrov@zsostrov.cz  a přiložte naskenovanou nebo ofocenou žádost jako přílohu;
c) Českou poštou na adresu: ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4, 551 01 Jaroměř;
d) osobním doručením do školy (žádost vložte do obálky, zalepte a doneste ji do školy ve vymezených hodinách od pondělí do pátku 9.00 – 11.00 hodin, zvoňte u hlavního vchodu na zvonek označený Zástupce 1. stupeň).

Jiné způsoby doručení nebudou akceptovány!

Žádost doručte do naší ZŠ kterýmkoli z výše uvedených způsobů v termínu od 6. 4. do 16. 4. 2021.
 

Po obdržení žádosti v následujících dnech budete telefonicky kontaktováni zástupcem ředitele p. Horkým, aby bylo Vašemu dítěti ze zákona přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dále při vyřizování žádosti dítě vedeno. Dále budou ověřeny základní údaje uvedené v žádosti.

Rozhodnutí o přijetí:
Nebude zasíláno písemně.
Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna po 20. 4. na webových stránkách školy a dále budou vyvěšena na hlavním vchodu školy.

Rozhodnutí o odkladu:
Bude zasláno písemně
po doručení následujících dvou povinných dokumentů:
a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení (poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum);
b) posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Způsob získání těchto dvou posouzení:
add a) V případě podání žádosti o odklad nebo v případě, že váháte, zda podat žádost o odklad nebo o přijetí dítěte, kontaktujte telefonicky naši speciální pedagožku Mgr. Evu Součkovou v konzultačních hodinách 8.00 – 10.00 na tel. 606 621 994.
Předá vám příslušné kontakty na poradenská školská zařízení a poradí vám.
add b) Posouzení odborného lékaře bývá obvykle vystaveno ošetřujícím lékařem dítěte.

 

II. Dobrovolná neformální část – plníte společně se svým potomkem

Vážení rodiče, 
byli bychom moc rádi, aby vaše dítě nebylo ochuzeno o zážitek ze zápisu do 1. třídy.
Proto nám, prosím, dovolte, abychom Vás provedli tímto netradičním „Ostrováckým zapisováním“.
Bude dobré, pokud dodržíte tento postup:


* Vytisknete si z přílohy oba pracovní listy, jeden je pro Vás a jeden pro Vašeho předškoláka (netisknout oboustranně).
* Zhlédnete společně naše motivační video.
* Připravíte vhodné pracovní místo, tužku, pastelky, oba pracovní listy.
* Na samotný zápis si necháte 15 - 20 minut, podle tempa předškoláka.
* Pohodlně se posadíte.
* Přečtete si úvod Vašeho pracovního listu.
* Postupně zadáte jednotlivé úkoly.
* Nepomáháte se zadanými úkoly a necháte dítě samostatně pracovat.
* Samostatnost dítěte sledujete během celého zápisu.
* Věříme, že si pracovitý předškolák od Vás zaslouží pochvalu (odměnu). J
* Potěší nás a velmi nám pomůže, pokud vyplněný Pracovní list předškoláka přiložíte k Žádosti o přijetí/odkladu a zašlete/odevzdáte ho společně s příslušnou žádostí.

Po znovuotevření škol vám sdělíme na našich webových stránkách termín schůzky rodičů budoucích prvňáčků, kde se dozvíte další důležité informace.

 

Budoucími p. učitelkami prvňáčků se stanou Mgr. Stanislava Tomková a Mgr. Jana Burešová (může však samozřejmě dojít k různým nepředpokládaným událostem, a tím i ke změně budoucích třídních).

Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat dvě 1. třídy s celkovým počtem 48 žáků.
Nesmírně si vážíme zájmu rodičů a dětí o vzdělávání na naší škole, z kapacitních důvodů však musíme počet přijímaných žáků oproti předcházejícím létům omezit.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jaroměř, na Ostrově 4, okres Náchod, v souladu s ustanovením § 164, odst. 1 písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů stanovuje následující pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

 1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.
 2.  V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje pro přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
  a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává;
  b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním.
   

Zveřejnění seznamů žáků přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích a na webových stránkách školy.

V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů ode dne zápisu.

 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o 1 rok

Ředitel ZŠ vydá písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Kladně bude žádost vyřízena pouze na základě kladného posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Záporně v případě, že nebude žádost o odklad řádně podložen kladným doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zároveň ředitel školy (podle §37, odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1- 1. 2017) informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jejích plnění (§34 školského zákona).
Jestliže bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

 

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize, video, chytrý telefon apod. nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte, Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy „nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za“, výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, nebát se komunikace v známém prostředí apod.

 

Materiály ke stažení:

Počteníčko pro předškoláky a jejich rodiče

Ministerstvo školství vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které obsahuje přehled základních dovedností dítěte před vstupem do základní školy. Více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.  

 

Přiložené soubory

poctenicko_pro_predskolaky_2020.pdf (PDF,5,224 kilobajtů)
zadost_o_prijeti_ostrov.pdf (PDF,139 kilobajtů)
zadost_o_odklad_ostrov.pdf (PDF,140 kilobajtů)
pracovni_list_pro_rodice_a_pro_predskolaka.pdf (PDF,583 kilobajtů)