Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídy bude 2. a 3. dubna 2019 
od 14.00 do 17.00 hodin
v budově základní školy Jaroměř, Na Ostrově.

Zápis se týká dětí, které ke dni nástupu do školy 1. 9. 2019 dosáhnou 6 let. Dále i těch, u nichž budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky, a také dětí, které již v loňském roce dostaly odklad školní docházky.
  • Je nezbytné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
  • Žáky naší školy jsou děti ze všech částí Jaroměře i z okolních obcí. Pouze při naplnění kapacity rozhoduje bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě třídy, každá s počtem 20 - 25 žáků. V případě vyššího počtu přijatých žáků budou otevřeny tři třídy.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů stanovuje následující pravidla pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání:

  1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.
  2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
    a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020  pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává;
    b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním.
     

Průběh zápisu

Víme, že zápis je jeden z nejdůležitějších dní v životě Vašeho dítěte. Proto se snažíme náš „Námořnický zápis“ udělat co možná nejzajímavější.

Na chodbách školy si pro ně naši žáci v kostýmech námořníků připraví zábavné a hravé disciplíny, při jejichž plnění se děti uvolní, ztrácejí trému i nervozitu. Teprve potom předškoláky a jejich rodiče odvedou budoucí spolužáci do třídy, kde proběhne vlastní zápis. Zde zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o přijetí k plnění školní docházky (případně formulář Žádost o odklad školní docházky), vyučující školy jsou v tomto zákonným zástupcům nápomocni. Mezi tím povede s Vaším souhlasem paní učitelka/pan učitel z 1. stupně motivační rozhovor s předškoláčkem a prostřednictvím různých činností orientačně posoudí jeho školní připravenost.

Pokud je to vhodné, budou zákonní zástupci informováni o možnostech, jak lze dosáhnout zlepšení úrovně v rozvoji dítěte, případně navrhneme a probereme možnosti nápravy případných obtíží - logopedická péče, pedagogicko-psychologická poradna apod.

Na rozloučenou každý předškoláček dostane dárečky. Díky našemu celoročnímu programu Dobrý start přicházejí děti k zápisu bez obav a do důvěrně známého prostředí. Celá akce tak probíhá v uvolněném a nestresujícím duchu.

Na prvním místě je v naší škole vždy dítě a rozvoj jeho osobnosti v bezpečném a podnětném prostředí. To se nám daří především díky úzké spolupráci tří pilířů – rodičů, žáků a učitelů. Velkou výhodou je také společná a přirozená komunita školáků od 1. do 9. třídy -  sourozenci přicházejí ráno do stejné školní budovy, mohou společně trávit přestávky apod. Další důležité informace o životě v naší škole naleznete v sekcích "Naše škola" a "Školní rok".

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích a webových stránkách školy.
V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů od 5. 4. 2019.

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitel písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Kladně bude žádost vyřízena pouze na základě kladného posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Záporně v případě, že nebude žádost o odklad řádně podložena kladným doporučením od školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zároveň ředitel školy (podle §37 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017) informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jejího plnění (§34 školského zákona).
Jestliže bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

 

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte, Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy "nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za", výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu  spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Materiály školy ke stažení:

 

 


Ministerstvo školství vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku. Samotný dokument můžete otevřít zde.

 

Galerie obrázků

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd

Přiložené soubory

desatero_pro_rodice.docx (DOCX,39 kilobajtů)
poctenicko_pro_predskolaky_a_jejich_rodice_2018-19.pdf (PDF,4,685 kilobajtů)
dobry_start_pro_predskolaky_2018-19-_informace_k_programu_skoly.pdf (PDF,691 kilobajtů)