Pro rodiče předškoláků

Změny v přijímacím řízení do 1. ročníku základní školy

Vážení rodiče, 
rádi bychom Vás informovali o změnách přijímacího řízení na základní školy, které vyplývají z novely tzv. školského zákona ze dne 20.12. 2011 (zákon č. 472/20 Sb.):

a) Přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

b) Odklad povinné školní docházky

Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky je doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna Náchod nebo Speciálně-pedagogické centrum Náchod) a zároveň doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.

Proto je dobré, abyste v úzké spolupráci s mateřskou školkou, kterou vaše dítě navštěvuje, požádali nejpozději v lednu příslušné poradenské zařízení o vyšetření školní zralosti. Od poradenského zařízení pak dostanete termín (obvykle na měsíc duben), kdy se s dítětem dostavíte na vyšetření. Následně pak navštívíte i příslušného lékaře.