Školní klub

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 3. – 9. tříd, zejména těm, kteří čekají na mimoškolní kroužek, dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Ta je určena žákům  3.- 4. tříd.

Provoz

Provoz ŠK je v hlavní budově školy ráno od 6:00 hod. (pouze pro 3. ročník) a odpoledne  do 16:00 hod. Ke své činnosti má ŠK k dispozici prostory ŠK, tělocvičnu a odborné učebny. Děti se zde mohou samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), účastnit se běžné činnosti klubu nebo navštěvovat zájmové kroužky. Na kroužky mohou chodit i děti 3. - 9. tříd, které se neúčastní pravidelné denní činnosti školního klubu.
 

Příchody   žáků

Žáky 3. tříd si po vyučování přebírá vychovatelka a odchází s nimi do školní jídelny.

Žáci  4. tříd odcházejí do školní jídelny samostatně a vracejí se sami zpět.

Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatelka ŠK  po zazvonění na zvonek označený "ŠD + ŠK". 

Odchody žáků

Žáci odcházejí ze ŠK podle údajů v zápisním lístku dítěte. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí na které nesmí chybět datum, celé jméno dítěte a podpis.

Kroužky

Aktuální nabídku zájmových kroužků obdrží děti na začátku školního roku. Většinou je v nabídce sbor, keramika, florbal, práce s legem, zdravotnický kroužek, taneční kroužek Flash. Nabídka se v příslušném školním roce může změnit podle zájmu dětí.

Vychovatelky ŠK
Vedoucí vychovatelka -  Michalcová Janette
Vychovatelky - Bc. Dědková Martina, Jirmanová Veronika

Kontaktní telefon: 732 812 606

Poplatky
Poplatky za školní klub činí 500,- Kč na pololetí (100,-Kč/měsíc). Výše poplatku je stejná i pokud dítě navštěvuje pouze kroužek(nebo více kroužků).
Číslo účtu: 78-8827970247/0100
Vklad jménem :  poplatky  ŠK 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi na začátku školní docházky.
Konstantní symbol: 379


Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do poloviny září (září – leden)

                             II. pololetí nejpozději do poloviny ledna (únor – červen)


V případě, že nebude poplatek zaplacen včas, dítě bude z činnosti školního klubu nebo kroužku vyřazeno. 

Činnost školního klubu se řídí vnitřním řádem.

 

Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 500,- Kč na jedno pololetí za členství v ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu v ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 6. září 2021.

 • Sborový zpěv – přípravný sbor - vede p. učitelka Šimková
   pro dívky i chlapce 1. – 4. ročník, pondělí 13.45 – 14.30 hod.
   Děti se zábavnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, zlepší si rytmické a  pohybové dovednosti. Budou mít možnost prostřednictvím koncertů reprezentovat  naši školu na veřejnosti.
 • Sborový zpěv – hlavní sbor - vedou p. uč. Pazderová a p. uč. Morávek
  pro dívky i chlapce 5. – 9. ročník, úterý 14.10 – 15.45 hod.
  Navazuje na přípravný sbor Ostrováček, ale hlásit se mohou i ti, kteří do přípravného sboru nechodili. Vystupování na řadě koncertů v Jaroměři i mimo Jaroměř.
 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová, rytmika Městské divadlo Jaroměř
  pro dívky od 4. tříd (dívky budou rozděleny do skupin podle délky taneční praxe a věku)
  1x týdně středa 16.15 – 17.30, 1x týdně čtvrtek 16.15 – 17.30
  pro chlapce od 1. tříd (chlapci jsou registrováni u TJ Sokol Jaroměř)
  1x týdně úterý 15.15 – 16.30
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj  estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a přehlídkách.
 • Zdravotnický kroužek - vede: p. uč. Mgr. Hana Těšinová
  pro žáky 3.- 5. třídy, čtvrtek  14.00 – 14.45 hod.
  Na zdravotnickém kroužku se děti seznámí se současnými postupy při poskytování první pomoci. Plně využívány jsou modelové situace, při kterých si děti zábavnou formou osvojují praktické postupy, navrhují různá řešení a komunikují o nich se svými spolužáky a vedoucím kroužku. V rámci kroužku se také seznamují s anatomií lidského za podpory modelu lidského těla, kostry, resuscitačního modelu.

 • Florbal – vede asistent pedagoga Ján Pinkas
  pro dívky i chlapce 3. – 5. tříd, pondělí 14.00 - 15.30 hod. v hale ASVAJ
  pro dívky i chlapce 6. – 9. tříd, čtvrtek 14.00 - 15.30 hod. v hale ASVAJ
  Kroužek florbalu je zaměřen na rozvoj dovedností hráče – vedení míčku, přihrávka spoluhráči, střelba na branku … Jedním z hlavních cílů kroužku není výkonnost, ale dobrý pocit ze hry.

 • Práce se stavebnicí Merkur a Lego Mindstorm – vede asistent pedagoga Ján Pinkas
  pro dívky i chlapce od 3. ročníku, středa 14.00 - 15.00 hod.
  Stavba modelů a následné programovánís tavebnic Lego pomocí počítače.

Galerie obrázků

Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub
Školní klub