Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně Mgr. Jany Doubkové

Konzultační hodiny: středa 8:50 - 9:35

Kariérové poradenství

 • podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů při výběru střední školy
 • individuální šetření žáků k volbě povolání
 • informace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek

Konzultaci je možné domluvit telefonicky ve středu 8:50 – 9:30 (tel. 491 812 474, klapka 207).

Schůzka zástupců SŠ a SOU s vycházejícími žáky a jejich rodiči proběhne 26.9. od 16 hodin v budově ZŠ.     

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů:

 • Náchod (Sokolovna)
  • pátek 21.10. 2022 (9 - 18)
  • sobota 22.10. 2022 (8 - 12)
 • Hradec Králové (Aldis)
  •  pátek 11. 11. 2022 (9 - 18)
  •  sobota 12. 11. 2022 (8 - 12)
    
 • Exkurze žáků 9. ročníku na Úřad práce Náchod (volba povolání)
  9. A - 14. 10. 2021
  9. B - 16. 9. 2021
  9. C - 16. 9. 2021

Na konci 2. pololetí se uskuteční exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Náchod (přesný termín bude upřesněn).​

 • IPS Úřadu práce v Náchodě nabízí možnost individuálního poradenství v oblasti kariérového poradenství, pro které jsou přednostně vyhrazeny odpolední hodiny v pondělí či ve středu.

Kontaktní údaje pro objednání individuální konzultace:
Bc. Denisa Faltová (Poradce IPS)
Tel:950 138 315
Email: denisa.faltova@uradprace.cz

Mgr. Nikola Plná (Poradce IPS)
Tel:950 138 676
Email: nikola.plna@uradprace.cz

 


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Žák obdrží od výchovného poradce jednu přihlášku ke vzdělávání na SŠ nebo SOU, překontroluje si správnost uvedených osobních údajů, přihlášku si dvakrát okopíruje, originál si uschová, do kopií doplní chybějící údaje (adresu a název SŠ nebo SOU , název a kód oboru, termín přijímací zkoušek, pokud se konají, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno…..).

 • V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.

Obory s talentovou zkouškou

 • Žáci, kteří chtějí studovat obory s talentovou zkouškou, nahlásí tuto skutečnost výchovné poradkyni nejpozději do konce října.
 • Ta jim po obdržení potřebných údajů (názvu a adresy SŠ a názvu a kódu oboru, které chce žák studovat) vydá vyplněnou a potvrzenou přihlášku.
 • Žák si překontroluje správnost uvedených osobních údajů  a doplní chybějící údaje (podpisy, datum narození uvedeného zákonného zástupce, termín školní přijímací zkoušky, pokud se koná, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno….. ).
 • Vyplněnou přihlášku ke vzdělávání na SŠ poté podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy a to do 30. listopadu.

Ostatní obory

 • Žák nejprve v aplikaci teams v týmu vycházející žáci 9. ročníku vyplní požadované informace (název a adresu SŠ a název a kód oboru, které chce studovat), a to nejpozději do 10. 2. 2023  .
 •  Poté žák obdrží od výchovné poradkyně vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke vzdělávání na SŠ.
 •  Překontroluje si správnost uvedených osobních údajů  a doplní chybějící údaje (podpisy, datum narození uvedeného zákonného zástupce, termín školní přijímací zkoušky, pokud se koná, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno…..).
 • Vyplněnou přihlášku ke vzdělávání na SŠ poté podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy a to  do 1. března. K přihlášce přiloží zprávu z PPP, pokud se jedná o žáky integrované, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku, případně další požadované dokumenty (např. diplomy ze soutěží atd.)​

 

Termíny přijímacího řízení

 • Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ  2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Termín konání pro první kolo zveřejní ředitel nejpozději do 31. 10. 2022 (pro obory s talentovou zkouškou), do 31. 1. 2023 (pro ostatní obory). Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola.
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají ve dnech od 12. 4 – 28. 4. 2023, pro ostatní obory ve dnech od 22. 4. do 30. 4. 2023
 • Jednotné státní  přijímací zkoušky z ČJ a MA, které jsou povinné pro maturitní obory, se konají v následujících termínech:

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

13. 4. 2023

14. 4. 2023

10. 5. a 11. 5. 2023

Šestileté a osmileté

17. 4. 2023

18. 4. 2023

10. 5. a 11. 5. 2023

 

 • Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%.
 • Ředitel střední školy zveřejní do 31. ledna kritéria přijímacího řízení na webových stránkách své školy.
 • Jednotné testy může konat uchazeč u maturitních oborů na obou školách, přičemž na škole uvedené v prvním pořadí v 1. řádném termínu (13. 4. 2023), na  škole uvedené na druhém místě v 2. řádném termínu (14. 4. 2023). Do přijímacího řízení budou započítány výsledky testů, které dopadnou lépe.
 • Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy (školní přijímací zkouška).

V případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ nebo SOU lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané SŠ, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané SŠ.

Zápisový lístek obdrží žák na ZŠ nejpozději do 30. 11. (pro obory s talentovou zkouškou), do 15. 3. (pro ostatní obory). Žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, v případě ztráty musí požádat o vydání náhradního  zápisového lístku na základě čestného prohlášení o jeho ztrátě. Zápisový lístek pak bude označen jako náhradní.