Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně Mgr. Jany Doubkové

 • Konzultační hodiny:   Pondělí  8:50 – 9:35 (sborovna II. stupně)
 • 1. října 2018 se uskuteční od 16 hodin schůzka zástupců SŠ a SOU s vycházejícími žáky a jejich rodiči v budově ZŠ Na Ostrově. 
 • V pátek 16. 11. 2018 (od 9 do 18 hodin) a v sobotu 17. 11. 2018 (od 8 do 12) proběhne v Hradci Králové v Aldisu prezentace středních škol a zaměstnavatelů.
 • V červnu 2019 se uskuteční exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Náchod (přesný termín bude upřesněn).

 

Informace k přijímání ke vzdělávání na SŠ a SOU

 • Žák obdrží od výchovné poradkyně jednu přihlášku ke vzdělávání na SŠ nebo SOU, překontroluje si správnost uvedených osobních údajů, přihlášku si dvakrát okopíruje, originál si uschová, do kopií doplní chybějící údaje (adresu a název SŠ nebo SOU , název a kód oboru, termín přijímací zkoušek, pokud se konají, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno…..). Vyplněnou přihlášku předloží ke kontrole výchovné poradkyni do 15. 11. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou), do 14. 2. 2019 (pro ostatní obory).
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy a to do 30. listopadu (do oborů s talentovou zkouškou), do 1. března (do ostatních oborů). K přihlášce přiloží zprávu z PPP, pokud se jedná o žáky integrované.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Termín konání pro první kolo zveřejní ředitel nejpozději do 31. 10. 2018 (pro obory s talentovou zkouškou), do 31. 1. 2019 (pro ostatní obory). Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola.
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají ve dnech od 12. 4 – 28. 4. 2019, pro ostatní obory ve dnech od 22. 4. do 30. 4. 2019.
   
 • Jednotné státní  přijímací zkoušky z ČJ a MA, které jsou povinné pro maturitní obory, se konají v následujících termínech:

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2019

15. 4. 2019

13. 5. a 14. 5. 2019

Šestileté a osmileté

16. 4. 2019

17. 4. 2019

13. 5. a 14. 5. 2019

 • Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%.
 • Ředitel střední školy zveřejní do 31. ledna 2019 kritéria přijímacího řízení na webových stránkách své školy.
 • Jednotné testy může konat uchazeč u maturitních oborů na obou školách, přičemž na škole uvedené v prvním pořadí v 1. řádném termínu (12. 4. 2019), na  škole uvedené na druhém místě v 2. řádném termínu (15. 4. 2019). Do přijímacího řízení budou započítány výsledky testů, které dopadnou lépe.
 • Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy (školní přijímací zkouška).
 • V případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna. 2019
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ nebo SOU lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané SŠ, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané SŠ.
 • Zápisový lístek obdrží žák na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2018 pro obory s talentovou zkouškou, do 15. 3. 2019 pro ostatní obory. Žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, v případě ztráty musí požádat o vydání náhradního  zápisového lístku na základě čestného prohlášení o jeho ztrátě. Zápisový lístek pak bude označen jako náhradní.