Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně Mgr. Jany Doubkové

 

 • Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí 8:50 - 9:35
   
 • Prezentace středních škola a zaměstnavatelů
  Náchod
  (Sokolovna Náchod, Tyršova 207) - pátek 2. 10. 2020 (9 - 18 hodin) - do odvolání ZRUŠENO
  Hradec Králové (kongresové centrum Aldis) - pátek 13. 11. 2020 (9 - 18 hodin), sobota 14. 11. 2020 (8 - 12 hodin) - do odvolání ZRUŠENO
   
 • Exkurze 9. ročníku na Úřad práce Náchod
  5. 11. 2020 - 9. B
  1. 12. 2020 - 9. C
  3. 12. 2020 - 9. A

   

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

 • Žák obdrží od výchovného poradce jednu přihlášku ke vzdělávání na SŠ nebo SOU, překontroluje si správnost uvedených osobních údajů, přihlášku si dvakrát okopíruje, originál si uschová, do kopií doplní chybějící údaje (adresu a název SŠ nebo SOU , název a kód oboru, termín přijímací zkoušek, pokud se konají, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno…..).
  Vyplněnou přihlášku předloží ke kontrole výchovné poradkyni do 13. 11. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou), do 12. 2. 2021 (pro ostatní obory).
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy a to do 30. listopadu 2020 (do oborů s talentovou zkouškou), do 1. března (do ostatních oborů). K přihlášce přiloží zprávu z PPP, pokud se jedná o žáky integrované.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Termín konání pro první kolo zveřejní ředitel nejpozději do 31. 10. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou), do 31. 1. 2021 (pro ostatní obory). Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola.
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají ve dnech od 12. 4. – 28. 4. 2021, pro ostatní obory ve dnech od 22. 4. do 30.4.


  Jednotné státní  přijímací zkoušky z ČJ a MA, které jsou povinné pro maturitní obory, se konají v následujících termínech:

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2021

13. 4. 2021

12. 5. a 13. 5. 2021

Šestileté a osmileté

14. 4. 2021

15. 4. 2021

12. 5. a 13. 5. 2021

 • Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%.
 •  Ředitel střední školy zveřejní do 31. ledna 2021 kritéria přijímacího řízení na webových stránkách své školy.
 • Jednotné testy může konat uchazeč u maturitních oborů na obou školách, přičemž na škole uvedené v prvním pořadí v 1. řádném termínu (12. 4. 2021), na  škole uvedené na druhém místě v 2. řádném termínu (13. 4. 2021). Do přijímacího řízení budou započítány výsledky testů, které dopadnou lépe.
 • Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy (školní přijímací zkouška).
 • V případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2021.

   
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ nebo SOU lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané SŠ, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané SŠ.
 • Zápisový lístek obdrží žák na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2020 (pro obory s talentovou zkouškou), do 15. 3. 2021 (pro ostatní obory). Žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, v případě ztráty musí požádat o vydání náhradního  zápisového lístku na základě čestného prohlášení o jeho ztrátě. Zápisový lístek pak bude označen jako náhradní.

 

INFORMACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ O ZMĚNÁCH V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

Pod textem naleznete harmonogram přijímacího řízení s přehledně vyznačenými změnami.

 

Výchovné poradenství

Přiložené soubory

informace_msmt_k_novemu_zakonu_o_prijimacim_rizeni_na_ss.pdf (PDF,1,037 kilobajtů)
harmonogram_prijimaciho_rizeni.pdf (PDF,493 kilobajtů)