Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně Mgr. Jany Doubkové

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35

 

Kariérové poradenství

 • podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů při výběru střední školy
 • individuální šetření žáků k volbě povolání
 • informace k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek

Konzultaci je možné domluvit telefonicky ve čtvrtek 8:00 – 8:40 (tel. 491 812 474, klapka 207).

Schůzka zástupců SŠ a SOU s vycházejícími žáky a jejich rodiči se v letošním roce NEUSKUTEČNÍ.       

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů:

 • Náchod (Sokolovna)
  • pátek 22.10. 2021 (9 - 18)
  • sobota 23.10. 2021 (8 - 12)
 • Hradec Králové (Aldis)
  •  pátek 12. 11. 2021 (9 - 18)
  •  sobota 13. 11. 2021 (8 - 12)
    
 • Exkurze žáků 9. ročníku na Úřad práce Náchod (volba povolání)
  9. A - 14. 10. 2021
  9. B - 16. 9. 2021
  9. C - 16. 9. 2021

Na konci 2. pololetí se v případě příznivé epidemiologické situace uskuteční exkurze žáků 8. ročníku na ÚP Náchod (přesný termín bude upřesněn).​


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Žák obdrží od výchovného poradce jednu přihlášku ke vzdělávání na SŠ nebo SOU, překontroluje si správnost uvedených osobních údajů, přihlášku si dvakrát okopíruje, originál si uschová, do kopií doplní chybějící údaje (adresu a název SŠ nebo SOU , název a kód oboru, termín přijímací zkoušek, pokud se konají, potvrzení od lékaře, pokud je vyžadováno…..).

 • Vyplněnou přihlášku předloží ke kontrole výchovné poradkyni do 12. 11. 2021 (pro obory s talentovou zkouškou), do 11. 2. 2022 (pro ostatní obory).
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy a to do 30. listopadu 2021 (do oborů s talentovou zkouškou), do 1. března 2022 (do ostatních oborů). K přihlášce přiloží zprávu z PPP, pokud se jedná o žáky integrované.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Termín konání pro první kolo zveřejní ředitel nejpozději do 31. 10. 2021 (pro obory s talentovou zkouškou), do 31. 1. 2022 (pro ostatní obory). Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola.
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají ve dnech od 12. 4. – 28. 4. 2022, pro ostatní obory ve dnech od 22. 4. do 30.4. 2022.


  Jednotné státní  přijímací zkoušky z ČJ a MA, které jsou povinné pro maturitní obory, se konají v následujících termínech:   

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2022

13. 4. 2022

10. 5. a 11. 5. 2022

Šestileté a osmileté

19. 4. 2022

20. 4. 2022

10. 5. a 11. 5. 2022

 • Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60%.
 • Ředitel střední školy zveřejní do 31. ledna 2021 kritéria přijímacího řízení na webových stránkách své školy.
 • Jednotné testy může konat uchazeč u maturitních oborů na obou školách, přičemž na škole uvedené v prvním pořadí v 1. řádném termínu (12. 4. 2022), na  škole uvedené na druhém místě v 2. řádném termínu (13. 4. 2022). Do přijímacího řízení budou započítány výsledky testů, které dopadnou lépe.
 • Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy (školní přijímací zkouška).
   
 • V případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2022.
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ nebo SOU lze podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem nejpozději do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané SŠ, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané SŠ.
 • Zápisový lístek obdrží žák na ZŠ nejpozději do 30. 11. 2021 (pro obory s talentovou zkouškou), do 15. 3. 2022 (pro ostatní obory). Žák obdrží pouze 1 zápisový lístek, v případě ztráty musí požádat o vydání náhradního  zápisového lístku na základě čestného prohlášení o jeho ztrátě. Zápisový lístek pak bude označen jako náhradní.