Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně Mgr. Jany Doubkové

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

  Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

  • pondělí 8. června 2020 termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání
    Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií

                                 · první termín školní přijímací zkoušky od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020

                                 · druhý termín školní přijímací zkoušky od pátku 5. do soboty 6. června 2020

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

 

  Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

  Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.

 

  Průběh přijímací zkoušky

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Test z českého jazyka  a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas).

Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

  Vyhodnocení přijímací zkoušky

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

 

  Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů. Termín pro odevzdání zápisového lístku je jednotný a to do 23. června 2020.

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

  Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

 

  Podání žádosti o nové rozhodnutí

Uchazeč nemůže v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

Uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Ředitel školy má povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

  Náhradní termíny

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně  řediteli  školy z řádného termínu.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je úterý 23. června 2020.

Dva náhradní termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy.

  Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na   přihlášce jako druhou v pořadí.

  První náhradní termín školní přijímací zkoušky od pátku 19. do soboty 20. června 2020.

Druhý náhradní termín školní přijímací zkoušky od neděle 21. do pondělí 22. června 2020.

  Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také pro všechny uchazeče jednotný: 3. července 2020.

 

  Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem dle nové právní úpravy zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů.

Přiložené soubory

informace_msmt_k_novemu_zakonu_o_prijimacim_rizeni_na_ss.pdf (PDF,1,037 kilobajtů)