Materiální vybavení

Vybavenost učebnicemi a učebními texty je dobrá. V posledních letech se řada metodických sdružení školy (na základě posouzení kvality učebnic a podpůrných materiálů na českém trhu) rozhodla migrovat k učebnicovým řadám plzeňského nakladatelství Fraus. V roce 2007 se ZŠ Jaroměř, Na Ostrově stala partnerskou školou tohoto nakladatelství. To nám umožňuje získat učebnice a jejich doplňky, které vyhovují charakteru ŠVP Ostrov porozumění, za velmi dobrých cenových podmínek.

O nákupu nových řad učebnic vždy rozhoduje příslušné metodické sdružení. Knižní fond žákovské a učitelské knihovny je pravidelně doplňován, a to i o odborné a dětské časopisy.

Obvyklá didaktická, audiovizuální a prezentační technika (digitální kamery a fotoaparáty, hardware a software na zpracování digitálního audio a videozáznamu apod.) je k dispozici v takové míře, že plně vykrývá požadavky vyučujících.

K uspokojení všech potřeb v souvislosti se skenováním, kopírováním a tisknutím a faxováním slouží digitální multifunkční zařízení s možností barevného kopírování a tisku do formátu A3.

Využívané technické prostředky komunikace: celoškolní počítačová síť, školní rozhlas a místní telefonní síť rozvedená do každé učebny a kabinetu.

Vybudování celoškolní počítačové sítě bylo dokončeno v roce 2006 – z provozních prostředků školy a dotace SIPVZ. V každé učebně a každém provozním prostoru pro pedagogickou činnost je přípojné místo ke školní počítačové síti. Kabinety, sborovny a skoro všechny třídy jsou vybaveny PC pro potřeby přípravy na vyučování i výuky samotné. Součástí školní sítě jsou tři počítačové učebny. První s 21 PC (od roku 2003, modernizovaná v roce 2013), druhá s 31 PC (od roku 2013) a třetí v objektu ŠD Na Ptákách, v tzv. Větvičkově vile (od roku 2007).

V rámci projekt "Modernizace výukových metod ZŠ Na Ostrově" byla navíc zřízena žákovská studovna, digitální jazyková učebbna a byla provedena modenizace hardwarové infrastruktury školy (serverové řešení).

Všechny učebny školy jsou plně multimedializovány. Každá taková učebna je vybavena interaktivním panelem nebo interaktivní tabulí s datovým projektorem, PC, DVD přehrávačem a ozvučením.