Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 3. – 9. tříd, zejména těm, kteří dojíždějí a musejí čekat na odpolední autobus, ale i těm, které chtějí smysluplně vyplnit svůj čas, než se rodiče vrátí z práce.

Jednou z činností školního klubu je pravidelná odpolední docházka do klubu. Děti ho mohou navštěvovat odpoledne od 12.30 do 15.30. Mohou se zde samostatně připravovat na výuku (psát úkoly, referáty apod.), ale také hrát deskové hry nebo mohou v rámci školního klubu navštěvovat zájmové kroužky (platí se samostatně), vyrazit na zajímavý výlet/exkurzi atd. Na kroužky mohou chodit i ty děti, které se nebudou účastnit pravidelné činnosti školního klubu.
 

Příchody a odchody žáků

Do ŠK budou děti chodit samy bez doprovodu vychovatelky, odcházet domů nebo na autobus budou také samy.

Žáci mohou přicházet do ŠK a odcházet ze ŠK jen ve stanovených časech. Příchody žáků jsou stanoveny na 12.30, 13.15 a 14.00 hodin

Žáci vstupují do školy bočním vchodem ze školního dvora. Dveře jim otevírá zaměstnanec školy, popřípadě dálkově vychovatel ŠK  po zazvonění na zvonek označený "Ranní družina". Po přezutí a přestrojení v šatně žáci přicházejí na určené místo školního klubu.

Odchody žáků jsou stanoveny podle údajů v zápisním lístku každého dítěte.

Časy odchodů a příchodů žáků v jednotlivých dnech oznámí rodiče písemně vychovatelům ŠK. Při změně obvyklé docházky informují rodiče vychovatele písemnou žádostí, na které nesmí chybět datum a podpis zákonného zástupce.  Informovat lze vychovatele školního klubu i přes Edookit.
Kontaktní telefon 732 812 606.

Vychovatelky ŠK ve školním roce 2020/2021:
Vedoucí vychovatelka - Janette Škorpová
Vychovatelka - Bc. Martina Dědková

Poplatky:
Poplatky za školní klub činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 115-5330630227/0100
Vklad jménem : poplatky ŠD 1. pololetí (2. pololetí), popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi a naleznete ho v Edookitu pod jménem svého dítěte.
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do 15. října, II. pololetí nejpozději do 15. března