Člověk a svět práce

Vyučování v rámci pracovních činností zahrnuje na 1. i 2. stupni široké spektrum pracovních činností a technologií, žáci získávají základní praktické dovednosti v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření profesní orientace žáků.

Předmět se zaměřuje na manuální pracovní dovednosti a návyky, které vychází z konkrétních životních situací. Pracovní činnosti tak doplňují celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.

V 1. – 4. ročníku se žáci seznamují s různým drobným tradičním i netradičním materiálem, zkouší své konstrukční schopnosti při práci se stavebnicí, vyzkouší i přípravu jednoduchých pokrmů, získávají také základní znalosti o pěstování rostlin. Z projektu Ovoce do škol získala škola pomůcky pro pěstitelské práce i ve třídách.

V 5. – 6. ročníku je v rámci pracovních činností zařazena 1 hodině týdně psaní na klávesnici. Obsahem výuky je nácvik psaní na počítači desetiprstovou metodou naslepo pomocí programu ZAV. Metoda je založena na individuálním postupu žáka podle jeho schopností od nejjednodušších písmen základní řady přes postupné skládání slov a vět až po opis jednoduchých i složitějších textů na přesnost i čas. Jsou kladeny nároky na správné a přesné čtení zadání, rychlou reakci a příslušnou odezvu, přesnost, soustředění a logické myšlení žáka. Žák je postupu veden pouze programem, nelze jednotlivé části přeskakovat a ani se k nim vracet. V pátém ročníku zvládne žák prvních 200 – 300 cvičení, v šestém ročníku pokračuje ve výuce. Zvládnutí 500 cvičení umožňuje běžné texty všemi deseti prsty naslepo.

V 7. - 9. ročníku žáci pracují ve školní kuchyni, kde připraví i složitější pokrmy, dále také na školním pozemku a samozřejmě pracují v dílnách školy, které jsou nově vybavené díky projektu Operační program – vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 57 MŠMT.

Zkušenosti z hodin pracovních činností mohou žáci 2. stupně využit i v tradičních dílnách na oslavu jara a vánočních svátků. Svými výrobky se žáci mohou také pochlubit i na každoroční vánoční prodejní výstavě.

Výuka pracovních činností zahrnuje tyto složky:

- práce s drobným materiálem

- konstrukční činnosti (stavebnice)

- pěstitelské práce, chovatelství

- práce s technickými materiály (kov, dřevo, plasty)

- využití digitálních technologií (digitální fotoaparát, digitální kamera)

- příprava pokrmů

- svět práce a volba profesní orientace