Člověk a příroda

Žáci se při hodinách přírodovědných předmětů (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis) učí vytvářet pozitivní vztah ke všemu živému, chápat rozmanitost, uvědomovat si důležitost vědeckého bádání pro rozvoj společnosti a vnímat dopady svého jednání na životní prostředí.

Video - ukázka hodiny fyziky – 7. ročník

 

   


Výuka přírodovědných předmětů probíhá v běžných třídách, naší velkou předností však je množství pomůcek: fyzikálních přístrojů, trvalých preparátů, vycpanin, odborné literatura a určovacích klíčů. Naprosto ojedinělou záležitostí je nově vytvořená sbírka hornin a minerálů, která vznikla v době distanční výuky za pomoci profesionálního mineraloga J. Šury a je ke zhlédnutí na chodbě školy. Sbírka obsahuje velmi cenné vzorky, které jsou v současné době zcela unikátní.

Nedílnou součástí hodin jsou i praktická laboratorní cvičení, při kterých využíváme k práci jak dostupné přírodniny, tak i lupy, mikroskopy a další laboratorní vybavení. Žáci se učí vytvářet vlastní herbářové položky, hodiny prokládají prezentacemi a referáty. V hodinách zeměpisu mají žáci k dispozici nejen mapy nástěnné, ale i digitální mapy na interaktivních tabulích. Samozřejmostí je práce s aktualizovanými atlasy, buzolami, trojrozměrnými modely území.

 

   


Naši žáci pravidelně reprezentují školu na okresních i krajských kolech olympiád a dalších soutěžích.