Školní vzdělávací program

Název ŠVP "Ostrov porozumění" vyjadřuje snahu zaměřit školní práci tak, aby žáci poznatky pouze mechanicky nepřebírali, aby je sami aktivně získávali, dokázali s nimi dále pracovat a využívali je nejen ve škole.

Samotné ‚porozumění‘ však není chápáno jen jako porozumění věcem, jevům a souvislostem – „světu kolem nás“. Jde i o vzájemné porozumění mezi lidmi a z toho plynoucí vytváření schopnosti tolerance a bezkonfliktního soužití v současném a hlavně budoucím multikulturním světě.

Tento dvojí smysl slova „porozumění“ se tak stal výchovnou a vzdělávací prioritou našeho školního vzdělávacího programu.

Slovo Ostrov v názvu ŠVP vychází z historického jména naší ZŠ, která byla vybudována v místě zvaném Na Ostrově. Vyjadřuje však i snahu, aby se naše škola stala „ostrovem“ bezpečí, přátelství a porozumění.

Školní vzdělávací program Ostrov porozumění, č.j. 243/2007 je od školního roku 2011/2012 uplatňován ve všech ročnících.

Obecné cíle ŠVP Ostrov porozumění:

 • zajištění kvalitního základního všeobecného vzdělání orientovaného na životní praxi a na využití osvojených vědomostí, dovedností a návyků při dalším studiu a celoživotním sebevzdělávání (tj. ‚nemusíme všechno znát, ale umíme vyhledat informace a použít je‘);
 • využívání vzdělávacích metod a prostředků směřujících k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména těch, které vedou žáky k samostatnosti, přemýšlení, vzájemné toleranci, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci;
 • koncipování a realizace ŠVP tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí;
 • zavádění efektivních vyučovacích metod jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými povedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu k druhým;
 • předkládání učiva ve formě přitažlivé, srozumitelné a využitelné v praktickém životě, zdůraznění mezipředmětových vztahů;
 • vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií, podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů;
 • utváření schopnosti samostatně se rozhodovat, řešit problémy, otevřeně komunikovat, naslouchat, argumentovat, obhajovat své názory;
 • podporování atmosféry slušnosti a tolerance, která bude vyvolávat v dětech pocit bezpečí, umožní pozitivní prožívání a získání zdravého sebevědomí;
 • rozvíjení pocitu spoluzodpovědnosti za dění a prostředí ve škole;
 • vytváření vhodné nabídky zájmových aktivit pro smysluplné využívání volného času a uvědomění si osobní zodpovědnosti za své zdraví a životní prostředí;
 • rozvíjení a upevňování pozitivních školních tradic a rituálů (vítání prvňáčků, loučení se žáky 9.r., vánoční Zpívání na schodech …);
 • prohloubení spolupráce s rodiči a zlepšení jejich informovanosti;
 • kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce.