Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk je pro nás základním kamenem, na kterém stavíme veškeré znalosti.

Žáky vedeme ke kultivovanému mluvenému a psanému projevu, ke svobodnému formulování názorů, potřeb a prožitků v rozlišných životních situacích. Naším cílem je rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku tak, aby z něho naši žáci mohli v budoucnu těžit ve svůj prospěch.

K naplňování Školního vzdělávacího programu Ostrov porozumění ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na naší škole využíváme učebnice Nakladatelství Fraus, které jsou velmi dobře zpracované, nabízejí zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Názvy a témata výchozích textů jsou voleny především na základě průběhu školního roku, sledu ročních období, okrajově zachycují i hlavní svátky. Zdůrazněna je i je příroda, vztahy mezi vrstevníky, ale i rodina a zeměpisné souvislosti. Zvláštní důraz je kladen na úlohy problémové, na komunikaci a diskusi.

Každoročně se zapojujeme do literárních soutěží i akcí pořádaných Městskou knihovnou v Jaroměři.

Nezbytnou součástí literatury jsou čtenářské dílny, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, porozumění textu a vytvářejí „třídní čtenářské společenství“.

V hodinách mluvnice probíráme pravopis, tvarosloví, skladbu, stavbu slova, obecné výklady o jazyce apod. Mluvený i písemný projev trénujeme při slohu. Učíme se vystupovat před lidmi, mluvit jasně, srozumitelně. Během studia si projdeme celou řadu slohových útvarů od stylu prostě sdělovacího (hovorového), přes oblast uměleckou, publicistickou, administrativní až po oblast odbornou.

Pravidelně se účastníme olympiády v českém jazyce.

Také v celostátním srovnání základních škol a víceletých gymnázií si vedeme v českém jazyce velmi dobře.
 

Školní rok 2015/2016:

  • Testování SCIO, 7. ročníky – Stonožka:
    Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.

Školní rok 2016/2017:

  • Testování ČŠI, 9. ročníky

Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

 

Cizí jazyky

Na naší škole se žáci učí anglický jazyk od 2. třídy, přičemž prvňáčci mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny ve školní družině. Na druhém stupni nabízíme žákům, kteří mají zájem o hlubší studium angličtiny, volitelné předměty, např. Cvičení z angličtiny nebo Konverzaci v anglickém jazyce. Od sedmého ročníku si žáci povinně volí druhý cizí jazyk. Na výběr mají ruštinu nebo němčinu.

 

Učitelé v hodinách kladou důraz na všechny jazykové dovednosti, žáci se tím pádem zdokonalují nejen v gramatice a jejím prakticém využití, ale rovněž procvičují porozumění psanému textu , rozvíjí své poslechové schopnosti a snaží se psát krátké texty .

V hodinách cizích jazyků dostávají žáci šanci se realizovat v podobě projektů. Ať už klasických „papírových“ nebo s využitím nejmodernější techniky, kde si nacvičují komunikační dovednosti, spolupráci ve skupinách apod. Na příklady žákovských prací se můžete podívat na následujících odkazech.

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2014-2015/qr-hunt/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/detektivove-ze-sedmicky/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2013-2014/extremni-spoluprace-s-xc-collaboration/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/nase-rodina/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2014-2015/bezpecny-internet/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/vitaminy/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2013-2014/prirodopis-v-anglictine/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/steny-jazykove-ucebny-vypravi/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/deutschland/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/ich/

Za tradiční můžeme na naší škole označit pravidelně pořádané tzv. Active Weeks , kde mají žáci unikátní příležitost zažít týden výuky angličtiny pod vedením zkušeného rodilého mluvčího.

Oblíbená je taktéž prázdninová obměna Active Camp, kde výuka neprobíhá pouze v lavicích a žáci ke své práci využívají široké okolí školy. Fotografie z toho posledního realizovaného ještě před pandemií covid-19 v prostorách naší školní družiny a na její zahradě si můžete prohlédnout zde.

V posledních letech měli žáci druhého stupně několikrát možnost zúčastnit se v doprovodu svých vyučujících zájezdu do Velké Británie. 

Naši žáci při anglickém jazyce využívají následující učebnice:
2. - 4. ročník - New Start with Click 1 a New Start with Click 2 (nakladatelství Fraus)
5. - 9. ročník - Project Fourth Edition
U této učebnicové řady máme k dispozici nejaktuálnější výtisky. Probíraná témata jsou tak pro děti aktraktivní a tématicky blízká. K učebnicím je rovněž k dispozici on-line podpora zdarma. 
Při výuce je nejen v jazykové učebně, ale i ve všech dalších, samozřejmostí využívání interaktivních tabulí s dalším procvičováním podle potřeb žáků.  

Nedilnou součásti každého školního roku jsou soutěže v anglickém jazyce. Záleží na aktuální nabídce pořádaných soutěží, přesto se pravidelně účastníme okresního kola v konverzaci, kde se naši žáci umisťují v první desítce účastníků.

Velmi zajímavá soutěž je „Video pohlednice z mého města“, které se před časem zúčastnili žáci 5. ročníku . Na natočené video se můžete podívat níže.