Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk je pro nás základním kamenem, na kterém stavíme veškeré znalosti. Našim žákům se snažíme vštípit mateřštinu tak, aby z ní mohli v budoucnu těžit ve svůj prospěch.

Každoročně se zapojujeme do literárních soutěží i akcí pořádaných Městskou knihovnou v Jaroměři (např. knihovnické minimum, Noc s Andersenem, besedy na vybrané téma).

Nezbytnou součástí literatury jsou čtenářské dílny, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, porozumění textu a vytvářejí „třídní čtenářské společenství“.

V hodinách mluvnice probíráme pravopis, tvarosloví, skladbu, stavbu slova, obecné výklady o jazyce apod. Mluvený i písemný projev trénujeme při slohu. Učíme se vystupovat před lidmi, mluvit jasně, srozumitelně. Během studia si projdeme celou řadu slohových útvarů od stylu prostě sdělovacího (hovorového), přes oblast uměleckou, publicistickou, administrativní až po oblast odbornou.

Své znalosti si v hodinách průběžně ověřujeme, nadaní žáci se pravidelně zúčastňují olympiády v českém jazyce.

Při výuce českého jazyka pracujeme ve všech ročnících s učebnicemi Fraus.

 

Cizí jazyky

Na naší škole se žáci učí anglický jazyk od 2. třídy, přičemž prvňáčci mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny ve školní družině. Na druhém stupni nabízíme žákům, kteří mají zájem o hlubší studium angličtiny, volitelné předměty, např. Cvičení z angličtiny, Konverzaci, nebo angličtinu zaměřenou na práci s ICT, kde využívají znalosti jazyka např. při programovaní ve Scratch . Od sedmého ročníku si žáci povinně volí druhý cizí jazyk. Na výběr mají z ruštiny, němčiny a francouzštiny.

Učitelé v hodinách kladou důraz na všechny jazykové dovednosti, žáci se tím pádem zdokonalují nejen v gramatice a jejím prakticém využití, ale rovněž procvičují porozumění psanému textu , rozvíjí své poslechové schopnosti a snaží se psát krátké texty .

V hodinách cizích jazyků dostávají žáci šanci se realizovat v podobě projektů. Ať už klasických „papírových“ nebo s využitím nejmodernější techniky, kde si nacvičují komunikační dovednosti, spolupráci ve skupinách apod. Na příklady žákovských prací se můžete podívat na následujících odkazech.

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2014-2015/qr-hunt/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/detektivove-ze-sedmicky/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2013-2014/extremni-spoluprace-s-xc-collaboration/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/nase-rodina/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2014-2015/bezpecny-internet/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/vitaminy/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2013-2014/prirodopis-v-anglictine/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/steny-jazykove-ucebny-vypravi/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/deutschland/

http://www.zsostrov.cz/kronika/clanky-2015-2016/ich/

Za tradiční můžeme na naší škole označit pravidelně pořádané tzv. Active Weeks , kde mají žáci unikátní příležitost zažít týden výuky angličtiny pod vedením zkušeného rodilého mluvčího. Oblíbená je taktéž prázdninová obměna Active Camp, kde výuka neprobíhá pouze v lavicích a žáci ke své práci využívají široké okolí školy.

Nedilnou součásti každého školního roku jsou soutěže v anglickém jazyce. Záleží na aktuální nabídce pořádaných soutěží, přesto se pravidelně účastníme okresního kola v konverzaci, kde se naši žáci umisťují v první desítce účastníků.

Velmi zajímavá soutěž je „Video pohlednice z mého města“, které se před časem zúčastnili žáci 5. ročníku . Na natočené video se můžete podívat níže.