Česká školní inspekce na naší škole

Autor: Administrator, zveřejněno: 26.11.2008


Kdo je nejvíce kompetentní pro hodnocení kvality školy? Samozřejmě Česká školní inspekce. V měsíci září a říjnu proběhly
na naší škole inspekce dvě. A jak dopadly?

První inspekční tým se zaměřil na BOZP. Při jejich kontrolní činnosti nebylo zjištěno žádné porušení příslušných právních předpisů. V závěru protokolu ČŠI se uvádí: „ Škola postupuje v souladu se všemi výše uvedenými právními předpisy, a tím zajišťuje podmínky pro zdravý vývoj žáků, jejich bezpečnost a ochranu zdraví, v průběhu základního vzdělávání a s ním souvisejících činnostech.“ (konec citace).

Druhý inspekční tým pobýval na škole od 2.října do 8. října, jednalo se o tzv. hloubkovou inspekci, při které se pět školních inspektorů velmi podrobně zabývalo sledováním a hodnocením podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou v souladu s tzv. školským zákonem (hospitace ve vyučovacích hodinách, kontrola povinné dokumentace, naplňování školního vzdělávacího programu, hospodaření s přidělenými financemi a další).
V závěru jejich inspekční zprávy je uvedeno:

„Vedení školy dodržuje podmínky k přijímání žáků ke vzdělávání podle příslušných právních předpisů.
Při vzdělávání respektuje zásady rovného přístupu a zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Počet žáků školy mírně stoupá. V
yužití partnerství přispívá ke zlepšení podmínek, průběhu i výsledků výchovy
a vzdělávání. Výrazně pomáhá i méně tradiční a přesto významný partner školy - rada žáků. Ve škole panuje velmi přátelské pracovní klima, které lze označit za
příklad dobré praxe.

Výše poskytnutých finančních prostředků v letech 2006 – 2008 odpovídala potřebám školy. Efektivním
a účelným hospodařením s finančními prostředky škola vytváří dobré finanční a materiální podmínky pro naplňování  hlavního cíle rozvoje osobnosti žáka.
K dalšímu zlepšení podmínek vzdělávání využívá škola finanční prostředky z rozvojových programů.

Škola vytváří pro zdravý vývoj žáků a jejich vzdělávání v bezpečném prostředí vynikající podmínky. Zapojení žáků do školních a mimoškolních aktivit významně přispívá k prevenci sociálně patologických jevů. Vedení školy pravidelně vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci.

Školní vzdělávací program zohledňuje reálné podmínky školy. Na jeho tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Organizace vzdělávání, metody a formy, jejichž aplikace se projevila
ve sledované výuce, umožňují jeho realizaci.
Školní vzdělávací program je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a kvalitu jeho zpracování lze hodnotit jako nadstandardní.

Vzdělávání žáků probíhá v souladu se vzdělávacími programy a za podpory nadstandardních materiálních zdrojů. Podpora všech žáků školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je hodnocena jako účinná pro rozvoj jejich osobnosti.“  (konec citace)

Závěry obou inspekčních zpráv jsou tedy velmi příznivé a příjemně nás potěšilo, že se potvrdila dlouhodobá kvalita naší školy. 

Celé znění těchto zpráv najdete koncem prosince na www.zpravy.csicr.cz (stačí pouze zadat do názvu města – Jaroměř).