Ohlédnutí za projektem DigiTU - DigiTAM

Autor: David Horký, zveřejněno: 12.12.2021


Naše škola se do tohoto projektu zapojila, protože jsme cítili potřebu změnit přístup k výuce zejména přírodovědných předmětů. Chápeme, že výuka ve 21. století musí směřovat k robotice a informatice.  Víme, že lidé v současné době používají jako primární zdroj informací dotyková zařízení. Člověk, který chce v současné době uspět, musí mít vynikající informatické dovednosti, kritické myšlení a k problémům přistupovat badatelským způsobem. K dovednostem žáků je nutné přidat i 3D tisk. 

Změna ve výuce musí nastat co nejdříve a již u dětí na prvním stupni. 

Díky projektu měla naše škola možnost získat nástroje vedoucí k našemu cíli a metodickou pomoc mentorů. Velmi důležité pro nás bylo sdílení dobré praxe, vzájemné setkávání a kolektivní překonávání překážek.

Abychom úspěšně zvládli vytyčený cíl, bylo nejprve nutné naučit těmto dovednostem naše kolegy. V rámci ředitelského volna jsme pořádali sérii seminářů, kde jsme formou kolegiálního učení na bázi pokusu a omylu experimentovali s pomůckami získanými z projektu. Průvodci na těchto školeních byli zapojení pedagogové v projektu DigiTU - DigiTAM.  V té době jsme již měli za sebou několik online webinářů mířených právě na tato témata a několik setkání. Zde jsme si mohli prakticky vyzkoušet práci s robotickými stavebnicemi. Mezi hlavní témata patřila metoda BYOD. Uvědomili jsme si význam výuky pomocí dotykových zařízení, které si žáci přinesou z domu. Je důležité vysvětlit dětem, že tato zařízení neslouží pouze pro zábavu, ale i pro práci. 

Největší problémy nám ze začátku tvořil badatelský přístup k výuce pomocí senzorů Pasco a 3D tisk. Díky společným seminářům a návodům našich kolegů mentorů jsme si udělali jasnou představu o tom, jak badatelsky vyučovat. Navržené úlohy a témata jsme konzultovali při společných setkáních.

A jak jsme tedy získané materiální vybavení i nabyté dovednosti uvedli do praxe?

Nezbytným krokem byla úprava školního vzdělávacího programu. Zakomponovali jsme do něj výuku pomocí robotických stavebnic, tabletů, měřících senzorů a 3D tiskárny.  

Výuka robotiky se poprvé objevuje ve druhé třídě. Prostředkem k získání digitální kompetence jsou zde stavebnice LEGO WeDo. Tím nejjednodušším způsobem a hravou formou se zde začínají vyučovat základy programování. Rozvíjíme technické myšlení a získáváme děti pro technické obory. Pro rozvoj logiky a programování v následujících ročnících slouží Ozoboti. Programujeme pomocí barevných kódů i jednoduchého programovacího jazyku v tabletech. Na druhém stupni se již jedná o stavebnice LEGO Mindstorms a pokročilejší robotiku. Výuka je diferencovaná podle schopnosti žáků.

3D tisk se vyučuje v rámci volitelného předmětu informatika. Ten navštěvují žáci se zájmem o informační a komunikační technologie. Cílem je pochopit nutnost ovládnout 3D tisk pro budoucí život. Rádi bychom v budoucnu vyučovali 3D tisk plošně, tedy všechny žáky.

Dotyková zařízení při výuce využíváme. Bohužel při používání vlastních dotykových zařízení docházelo k nechtěným vedlejším efektům. Žáci měli tendence svá zařízení používat na zábavu a nebyli zcela koncentrováni na práci. V rámci projektu jsme tedy zakoupili školní tablety, které využíváme jako mobilní učebnu. Na všechny jsme nainstalovali stejné aplikace dle požadavků vyučujících. Nyní si berou vyučující do hodin tablety pro každého žáka ve třídě. Učí děti pracovat s aplikacemi a získávat bezpečně informace na internetu. 

Badatelská výuka získává díky moderním bezdrátovým senzorům Pasco na velké oblibě u vyučujících i dětí. Každý učitel si nyní tvoří portfolio různých badatelských úloh řešených právě pomocí senzorů. Žáci si nainstalovali aplikaci Pasco, se kterou mohou vyhodnocovat grafy a naměřené údaje sami. Učí se tak třídit informace a tvořit logické závěry.

V budoucnu bychom rádi pokračovali ve směru, který nám projekt ukázal. Všichni nyní chápeme nutnost získávání digitálních kompetencí a dovednosti. Jsme si vědomi toho, že pokračování bez metodické podpory a zázemí nebude snadné. Doufáme, že navázané kontakty neztratíme. Snad budeme nadále společně řešit problémy, které vznikají při osvojování nových metod. Bez materiální podpory bychom nebyli schopni celý proces nastartovat. 

Jsme vděčni realizačnímu týmu za trpělivost, kterou věnoval našemu vzdělávání. Oceňujeme, že mentoři nám ukazují další možnosti rozvoje v této oblasti. Jako velice zajímavá metoda se ukazuje programování pomocí mikrobitu. Jako vizi budoucnosti vnímáme využívání panelových tabulí pro běžnou práci ve třídách. 

Velice bychom uvítali další projekty směřující k rychlému rozvoji pedagogiky v souladu s rozvojem společnosti. Věříme, že tak zajistíme našim žáků lepší budoucnost.