Co můžeme nabídnout Vašim dětem?

Autor: Administrator, zveřejněno: 20.10.2007


Tvůrčí pedagogický sbor s chutí do práce, s porozuměním pro každé dítě a vstřícný vůči rodičům.

Čisté, tiché a klidné prostředí daleko od rušné silnice nejen dopoledne ve škole uprostřed městského parku, ale i odpoledne po vyučování v budově školní družiny umístěné ve vile s velkou zahradou.

Dvouletý plavecký výcvik – žáci se učí plavat v plaveckém bazénu v Náchodě.

Týdenní „školy v přírodě“ strávené na horách – žáci si sami zvolí, zda v zimě (spojeno s výukou lyžování a snowboardingu), nebo na jaře.

„Stmelovací výlety“ na začátku školního roku pro nově vzniklé kolektivy žáků 6. tříd.

Populární lyžařský kurz v 7. ročníku a mnoho školních výletů a exkurzí.

Kvalitní výuku s využitím moderních školních pomůcek a moderních vyučovacích postupů.

Nově vybudovanou multimediální učebnu pro přírodovědné předměty s interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením.

Počítačovou učebnu vybavenou nejmodernější technikou.

Čtyři další třídy vybavené interaktivními tabulemi, které se běžně využívají pro výuku na 1. i 2. stupni.

Díky nově vytvořené školní síti je možné v každé třídě využít počítač s dataprojektorem a internetovým připojením.

Počítače a internet tak podporují běžnou výuku a nejsou výsadou pouze počítačové učebny.

Neustálou modernizaci učeben i ostatních školních prostor (např. nové pylonové tabule, výškově nastavitelný nábytek apod.)

Každodenní možnost zakoupit si svačinu a další dobroty v malé školní kantýně v přízemí.

Školní časopis IQčko (nejen jako četbu všech zajímavostí a klípků ze života školy, ale i jako šanci uveřejnit vlastní tvorbu, případně být členem redakční rady).

Mnoho školních akcí, tradic a rituálů upevňujících třídní kolektivy a dobré vztahy mezi žáky (Den her, Pampeliškový den, předávání klíče k Ostrovu prvňáčkům,šerpování žáků 9.r., školní akademie, letní a zimní sportovní den, Mikulášské a Vánoční besídky, Zpívání na schodech, maškarní bál, halloweenský týden,kuličkiáda, dobrodružné noční spaní ve škole nebo ve školní družině atd).

Přátelskou atmosféru a bezproblémové soužití v přirozeném kolektivu školáků prvních až devátých ročníků.

Pro budoucí prvňáčky

Zkušené a trpělivé vyučující: p. učitelky Mirku Krtilovou, Romanu Filipovou a Milana Morávka.

Nápadité a kvalitní formy výuky s individuálním přístupem ke každému prvňáčkovi.

Úzký kontakt a spolupráci mezi učitelem a rodičem.

Pro zájemce možnost osvojovat si základy anglického jazyka v kroužku AJ od 1.r.

Velké, prostorné třídy vybavené výškově nastavitelným nábytkem a „hracím kobercem“, který žáci využívají nejen pro relaxaci, ale i pro další tradiční aktivity zkvalitňující průběh vyučovacích hodin.

Využívání počítačové učebny jako podpůrné alternativy při výuce matematiky a českého jazyka.

Výuku matematiky moderní metodou krokování, díky níž děti lépe chápou učivo.

Využívání interaktivní tabule při výuce libovolného předmětu.

Výuku bruslení v rámci hodin tělesné výchovy.

Ranní a odpolední družinu s mnoha zajímavými volnočasovými aktivitami.

Již nyní seznamování se školou a první předškolní krůčky v rámci projektu „Dobrý start“.Tento projekt běží od září a na výběr máte ještě kterékoliv z následujících setkání. Sraz vždy v 15.30 hod. před hlavním vchodem naší školy, ukončení v 16.15 hod. Děti přezůvky s sebou.

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na VESELÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY v ZŠ Na Ostrově, ve čtvrtek 10.1.2008 od 14.30 do 17 hodin

Pro počítačové nadšence

Kroužek počítačové grafiky a možnost vybrat si informatiku jako volitelný předmět.

Běžné využívání počítačové učebny i v rámci dalších předmětů pro žáky 1. i 2. stupně.

Pro malé talentované umělce

Vystupování na veřejnosti s úspěšným pěveckým sborem Ostrováček i s přípravným sborečkem.

Kroužek výtvarné výchovy zaměřený na grafiku.

Pro jazykové talenty

Výuka čtyř světových jazyků – angličtina, němčina, francouzština a ruština.

Povinná výuka angličtiny od 3. třídy a dalšího volitelného jazyka od 7. ročníku.

Pro zájemce kroužky zaměřené na rozvoj jazykových schopností již od 1. ročníku.

Pro pohybově nadané děti Taneční kroužek Flash, známý z mnoha přehlídek a vystoupení.

Kroužek gymnastiky, jehož členky se mnoho let úspěšně účastní různých přeborů a gymnastických soutěží.

Pro děti se specifickými poruchymi učení

Pravidelnou péči odborně vyškolených dyslektických asistentek z řad našich vyučujících přímo v budově školy. Náprava specifických poruch učení probíhá v malých skupinkách po 3 – 4 žácích, obvykle při využití vhodných počítačových programů.

Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?
Co můžeme nabídnout Vašim dětem?