Změny v přijímacím řízení do 1. ročníku základní školy

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 19.9.2013


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změnách přijímacího řízení na základní školy, které vyplývají z novely tzv. školského zákona ze dne 20.12. 2011 (zákon č. 472/20 Sb.):

a) Přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole av případězákladní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 
b) Odklad povinné školní docházky
Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky je doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.
 
Proto je dobré, abyste v případě žádosti o odklad přinesli s sebou k zápisu doporučující posouzení lékaře. Vyšetření ve školském poradenském zařízení Vám naše škola domluví, a to přímo při zápisu.