Informace pro zákonné zástupce žáků

Autor: Mgr. David Horký, zveřejněno: 3.10.2014


Vážení rodiče,

v letošním školním roce končí tříleté funkční období členů Školské rady ZŠ Jaroměř, Na Ostrově, proto Vám nabízíme možnost pracovat ve školské radě v dalším volebním období 2014 – 2017. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy. Schází se dle potřeby, nejméně 2x do roka.

Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jsou školské radě přiděleny následující kompetence.

Např.:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému  uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, aj.

V případě zájmu oznamte svou kandidaturu osobně v ředitelně školy do 10.10.2014. Ze zájemců bude následně vyhotoven a zveřejněn seznam kandidátů pro volby. Volby se budou konat dne 27.11.2014. 
 
Seznam kandidátů bude vyvěšen na nástěnce proti ředitelně školy a na webu školy (www. zsostrov.cz).
 
Hlasovací lístky obdržíte v den volby v kanceláři školy.
 
Předem Vám děkuji za spolupráci.
                                                                                                                                                                                                   Organizace voleb: 

Volby do školské rady proběhnou dne 27.11. 2014 od 15:00 do 17:00 v budově ZŠ, Na Ostrově 4. V kanceláři provozní účetní ve 1. patře školy bude umístěna hlasovací schránka, do které budete moci odevzdávat své hlasy pro navržené kandidáty z řad rodičů. Hlasovací lístky obdržíte v kanceláři školy. Volební lístek prostudujte a křížkem označte dva Vámi vybrané zástupce. Volební lístek, kde budou vyznačeni víc jak dva kandidáti, bude neplatný. Volbu provedete vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. Po ukončení hlasování volební komise otevře hlasovací schránku a vyhodnotí výsledky voleb, které budou následně zveřejněny na webových stránkách školy. Každá hlasující rodina obdrží jeden hlasovací lístek bez ohledu na počet dětí, které navštěvují naši základní školu.

Mgr. Miloš Tomek – ředitel školy

Příloha: